Yesevi'nin Fakrname eserinde adları geçen Şakik-i Belhi, Ahmed-i Cami-i Namıki ve Kutb'ûd-Dîn Haydar gibi önemli şahsiyetlerin Melâmet’îyye-Kalender’îyye çevrelere mensup oldukları da kaynakların verdiği bilgilerdir. Hatta bu müridlerden Kutb'ûd-dîn Haydar, 12. yüzyıldan itibaren Kalenderîliğin en yaygın ve faal kolunu oluşturan Haydarîliğin kurucusudur.

"Hazret-i Türkistan" nâmıyla da meşhur "Hâce Ahmed Yesevî" ; yesevilik adı verilen tasavvufi akımını başlatarak hocası Hanefi Hâce Yûsuf el-Hemedânî gibi kendisi de Hanefî bir alimdir. Derin bilgisi sebebiyle Sünnî-Nakşîbendî ile Alevî-Bektâşî Tarikâtı'nı da bir hâyli derinden etkilemiş olan bir şâhsiyettir. İyi bir medrese eğitimi görmüş olup, din ilimleriyle birlikte tasavvufu da çok iyi derecede öğrenmiştir.

Anadolu’da hiç bulunmamasına rağmen Anadolu'da da tanınan ve sevilen "Hâce Ahmed Yesevî", ,Celâleddîn Rûmî, Yunus Emre, Seyyid Muhammed bin Seyyid İbrâhim Ata gibi Anadolu ekolleriyle Anadolu Alevîliği üzerinde kuvvetli etkiler meydana getirmiştir.

Ahmet Yesevi; inandıklarını ve öğrendiklerini yerli ve göçebe köylülere onların anlayabilecekleri lisân ve alıştıkları yöntemlerle anlatmaya çalışmıştır. En büyük eseri Divan-ı Hikmet’dir. Divan-ı Hikmet adıyla yüzyıllar sonra derlenecek olan Hikmetleri aracılığıyla Türklerin İslamiyeti benimsemelerini kolaylaştırmıştır. İslam inancını, Türk gelenek, inanç ve yaşam tarzı ile uygun bir şekilde halkın anlayabileceği ve yaşayabileceği tarzda öğretmeyi tercih etmiştir.

Türklerin İslamiyeti kabul etmeye başlaması, Türk dünyası için tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Ahmed Yesevî de bir yandan İslâmın kurallarını öğretmeğe çalışırken, bir yandan da İslâmiyet'i Türkler'e kabul ettirmeye çalışmıştır . Yesevi, Arapça ve Farsça'yı çok iyi bilmesine rağmen eserlerini Türkçede vermiştir.

Türbesi, Kazakistan'ın güneyindeki Türkistan kentinde 1389 ile 1405 yılları arasında Timurlenk tarafından yapıldı. 2002 yılında UNESCO tarafından dünya tarih eseri olarak kabul gördü. Ahmet Yesevi'nin türbesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından Öner Kabasakal'ın Başkanlığı döneminde TİKA marifetiyle yeniden tamir edilmiştir .

Anahtar Kelimeler: kim kimdir, ahmet yesevi hayatı kısa, alevi bektaşi tarikatı, alevi bektaşi tarikatı kurucusu, anadolu aleviliği, anadolu ekolleri, bektaşilik, celalettin rumi, divanı hikmet, divanı hikmet'in yazarı, Hâce Yûsuf el Hemedânî kimdir, Hanefi Hâce Yûsuf el Hemedânî kim, nakşibendilik, öner kabasakal'ın yaptırdığı büyük türk mezarı, seyyid muhammed bin seyyid ibrahim ata kim, sünni nakşibendi tarikatı, tasavvuf, TİKA kimdir, türk büyükleri, UNESCO'nun gördüğü tarihi eser, yeseviliğin kurucusu, yesevilik, yunus emre