Ebced hesabı; kelimelerin sayısal değerini hesaplamaktır. Arap alfabesindeki harflerin kolaylıkla hatırda kalması için düzenlenen bir hârf dizisi ile bu harf dizisinin her birine tekabül eden bir rakam değeri sistemi ve diziyi oluşturan sekiz kelimenin ilkinin adıdır. Yalnız; harflerin sayısal değeri İbranice ve Süryanice’deki sıralamaya göre yapılmıştır, Arap alfabesindeki sıralama değildir. Peki Ebced hesabı nasıl yapılır? Buyurun:

Harflerin her birine 1'den 1000'e kadar matematik değerler verilmiştir. Yapılış amacı; Olayların vukuu zamanının tesbiti içindir. Örneğin; bir tarif ile bir hadiseyi tarihlendirme için kullanılan ve rakamları harften ibaret olan bir hesaplama sistemidir. Bir diğer deyişle; “cümlelerin hesabı” da denilmektedir.

Ebced'in kullanımını çeşitli yerlerde görebiliriz. Edebiyatta tarih düşürme şeklinde görüyoruz. Bu düşürülen tarih, önemli bir hadise, doğum, ölüm veya hayırlı bir hizmet veya binanın inşaat tarihi olabilir. Rüya tabirlerinde de Ebced'e başvurulmuştur. Tevafuk (hayırlı işaret) şifre ve bilmece olarak ele alabiliriz. Fars ve eski Türk edebiyatında tarih düşürmek için de Ebced hesabı kullanılmıştır. Örneğin; İstanbul'un Fetih tarihi için Kur'ân-ı Kerîm'den "Âherûn" kelimesi düşürülmüştür. Bunların toplamı:

(elif+gayn+ra+vav+nun)=1+600+200+6+50=857

Çıkmaktadır ve bu tarih Hicri 857 (M. 1453) yılı olan fetih tarihidir. Fuzûli, Kanunî Sultan Süleyman'ın Bağdat'ı fetih tarihi olan 941 H. yılı için; "Geldi burc-i evliyaya padişah-ı namdâr" mısrasını tarih düşmüştür. Sultan Abdülmecid'in saltanata geçişine de "Bir iki iki delik Abdülmecid oldu Melik" mısrası ile tarih düşmüşlerdir.

elif ا 1
Ha ح 8
sin س 60
te ت 400
be ب 2
Tı ط 9
ayn ع 70
peltek se ث 500
cim ج 3
yâ ي 10
fe ف 80
Hı خ 600
dal د 4
kef ك 20
Sad ص 90
zel ذ 700
he ه 5
lâm ل 30
kaf ق 100
Dad ض 800
vav و 6
mim م 40
ra ر 200
Zı ظ 900
ze ز 7
nun ن 50
şın ش 300
ğayn غ 1000

Arapçada kullanılmayan ve özellikle Farsca'dan alınıp Osmanlıca'da kullanılan pe, çim, je, gaf harfleri sırasıyla be, cim, ze ve kef eşit sayılır. "Ebced hesaplama online websitesi" ve "ebced hesaplama programları" da mevcuttur. Örneğin: http://www.gezginler.net/indir/ebced-hesabi-programi.html

Anahtar Kelimeler: soru, adımın ebced karşılığı, adınızın ebced değerini hesaplayın, ayetlerde ebced var mı, ebced hesabı nedir kısaca, ebced hesabı nerelede kullanılır, ebced hesabını osmanlı kullanmış mı, ebced hesabının rüya ile bağlantısı, ebced hesabının yapılış amacı, ebced hesabıyla isim hesaplamak, ebced hesaplama programı, ebced hesaplamalarına örnekler. cümlelerin ebced hesabı, ebced kuranda var mı, Ebced veya Ebûced Nedir?, hadislerde ebced var mı, ismimin ebced hesabı karşılığı