imam gazali kimdirMüslüman dünyasında (özellikle Sünni müslümanlar tarafından) yaşadığı yüzyılın en büyük İslam alimi (müceddid) kabul edilen İmam-ı Gazali kimdir, Nasıl yaşamıştır, hangi eserleri yazmış neler yapmıştır? Bu yazımızda İmam Gazali'nin hayatı hakkında kısa bilgiler derledik. Ana hatlarıyla İmam Gazali'nin yaşamından kesitler:

Çok Kısaca Hayatı

İmam Gazali'nin tam adı Ebû Hâmid Muhammed bin Ahmed el-Gazzâlî et-Tûsî olup 1058 yılında Horosan'a bağlı Tus şehrinde doğmuştur. Büyük Selçuklu devrinde yaşayan Gazali, din bilgini, filozof ve mutasavvıf kabul edilmiştir.

Kendisinin Farisi asıllı olduğu düşünülmektedir. Hüccetü’l-İslâm ve Zeynüddin lakaplarıyla tanınmaktadır. İkitad olarak Eşari mezhebinden amelde ise Şafi mezhebindedir.

28 yaşına kadar Nişabur Nizamiye Medresesi’nde ilim tahsil etmiştir. 1091 yılında Bağdat’taki Nizamiye Medresesi'nin Baş Müderrisi olur. Bu esnada bir bunalınıma girer ve görevlerini terk ederek 1095 yılında Bağdat'tan ayrılır ve Şam'a gider. Şam da iki yıl kaldıktan sonra 1097 yılında Hac'a gitti.

Hacdan sonra memleketi Tus'a dönerek köşesine çekilir ve uzlet hayatı yaşamaya başlar. Fakat çok sevildiğinden dolayı ısrarlara dayanamayrak 1106 yılında medresede tekrar eğitim hayatına döner.

Gazali, yazdığı eserlerle, verdiği vaazlarla ve fikirleriyle bin yılın müceddidlerinden biri olarak kabul edilmiştir. 1111 (Hicri 505) yılında doğum yeri olan İran'ın Tus şehrinde vefat etti.

Gazali'nin İslami İlimlere Katkıları

Felsefe'nin İslama yönelik olumsuz tutumlarına karşı önemli eserler vermiş ve felsefenin İslam'a zarar vermesini engellemiştir. Bunu yaparken Felsefeye tamamen karşı çıkmamış, uygun felsefi görüşleri İslam ile barıştırmıştır.

İslam inanç felsefesi olan Kelâm'ın daha çok akaid kısmıyla ilgili olmuş. Akıl yerine sezgiyi ön planda tutmuştur. Mantık ve münazara ilkeleriyle hareket etmiştir. Gazali Ortaçağ Müslüman ve Hristiyan filozoflarını büyük ölçüde etkilemiştir.

İmam Gazali'nin Eseleri

Yapılan araştırmalara göre alimin tam 475 kitabı vardır, fakat bunlardan günümüze ancak 75 tanesi ulaşabilmiştir. Bazı eserleri: İhyau Ulumi'd Din, El münkız mine'd Dalal, Makaasidü'l Felasife, Felsefeyi tenkit etmeden önceki incelemesidir, El Mustafa, Tehafütü'l Felasife, El İktisad fi'l İtikad, Kimya-i Saadet.

Bir Bakışta Hayatında Dönüm Noktaları:

1058: Tus (Meşhed) Şehrinde doğdu.
1073: Medrese eğitimine başladı, Cürcan’da fıkıh öğrendi.
1080: Nişabur’da Cüveyni’nin öğrencisi oldu.
1085: Selçuklu veziri Nizamülmülk ile tanıştı.
1091: Bağdat’taki Nizamiye Medresine Müderris oldu.
1092: Nizamülmülk İsmaili ajanlarca Horosan’da öldürüldü.
1094: Mekasıd’ül Felasife’yi yayınladı.
1095: Görevinden ayrılarak Mekke, Medine ve Küdüs’e gitti.
1106: Nişabur Nizamiye Medresesi’nde tekrar ders vermeye başladı.
1109: Tus’ta adına medrese ve tekke yaptırdı.
1110: Baş eseri İhya’ül Ulum’ud Din’i tamamladı.
1111: Bine yakın eser bırakarak Tus’ta öldü.

NOT: Yukarıdaki görsel alimin temsili resmidir. Gerçekle ilgisi yoktur.

Anahtar Kelimeler: tarih, kim kimdir, soru, imam gazali eserleri nelerdir, imam gazali hakkında kısa bilgi, imam gazali hayatı özeti, imam gazali kimdir kısaca, imam gazali kısaca hayatı, imam gazali nerelidir, imama gazali ne zaman öldü