Meşşailik, tabiat felsefesine paralel olarak ortaya çıkmış ve kısa bir sürede en uygun felsefî bir sistem halini almıştır. Çağının bütün felsefe meselelerine bünyesinde yer veren Meşşâilik, mantık ve matematiğe dayanır. Yani onun esas karakteri akılcı olmasıdır. Hicri III. yüzyılda doğuşundan sonra kısa sürede Sünni telâkkiye uygun bir yapıya bürünmüş; böylece İslâm düşünce dünyasının hakim ve yaygın felsefesi olmuştur.

Meşşaîlik veya Meşşaî felsefe adıyla şöhret kazanan bu felsefe akımına Osmanlıca'da "Aristo tâlisiyye" de denmiştir. Meşşailik terimi Grekçe "Peripatetisme" kelimesinin arapçada aldığı karşılıktır. Peripatetisme ise Grek filozofu Aristotelesin (M.Ö. 384-322) Atinada kurduğu okulun bahçesinde derslerini öğrencileriyle gezinerek yapmasını ifade eder (İsmail Fennî, Luğatçe'i-Felsefe, s. 504, ist.1341).

Anahtar Kelimeler: soru, batınilik nedir, islamda felsefe caiz midir, islamda felsefi akımlar nelerdir, islami felsefe akımları nelerdir, islamın felsefeye bakışı nasıldır, meşşai alimler kimlerdir, meşşai anlamı nedir, meşşai filozoflar kimlerdir, meşşai ilim adamları kimlerdir, meşşai manası nedir, meşşai ne demektir, meşşai nedir, meşşailer kimlerdir, meşşailiğin içeriği, meşşailiğin tarihi, tabiyyun nedir